Privacy Policy

1. Verwerkingsverantwoordelijke

VB Advisory is een handelsnaam van VB Risk Advisory B.V. (hierna: “VB Advisory” of “wij“). Via onze diensten worden privacygevoelige gegevens (hierna: “persoonsgegevens” of “gegevens“) verwerkt. Onder het verwerken verstaan we al het gebruik van je persoonsgegevens, zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens. Wij verwerken persoonsgegevens bijvoorbeeld doordat je gebruik maakt van onze websites of doordat je gebruik maakt van onze diensten. De verwerkingsverantwoordelijke is VB Risk Advisory B.V., gevestigd aan het Hammarbystraat 80, 1031 KD Amsterdam (NH). VB Risk Advisory is bereikbaar via het telefoonnummer 020- 210 13 16 of via info@vbadvisory.nl.

2. Algemene Introductie

VB Advisory levert data gerelateerde en risico management gerelateerde diensten in de financiële sector. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden dienen wij persoonsgegevens te verwerken. Dit gebeurt zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: elk gegeven over een persoon, direct of indirect identificeerbaar. VB Advisory respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld.

Dit Privacy Statement heeft als doel u te informeren over de wijze waarop VB Advisory uw persoonsgegevens verwerkt, en u te wijzen op uw rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Dit Privacy Statement beoogt derhalve uitvoering te geven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht.

Wij verwerken persoonsgegevens om onze diensten aan te kunnen bieden, haar dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk contact met u te kunnen hebben en te onderhouden.

3. Soorten gegevens:

Door gebruik te maken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

VB Advisory gebruikt de navolgende gegevens:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw betalingsgegevens;
 • BTW-nummer en KvK-uittreksel;
 • Uw LinkedIn profielpagina;

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt VB Advisory omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen of via openbare bronnen bekend zijn.

4. Bron van verkrijging

De voornaamste manier waarop we gegevens verkrijgen is door deze van je te vragen. Je hebt daarbij zelf de keuze of je deze gegevens aan ons wil verstrekken of niet. Bijvoorbeeld de gegevens die je zelf kan invullen op een van onze website zoals bij een aanmeldformulier of via LinkedIn communicatie.

5. Doel verwerking

VB Advisory verwerkt de onder genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten;
 • Het uitvoeren van overeenkomsten;
 • Informeren over wijzigingen in onze diensten;
 • U te kunnen bellen of e-mail indien dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht;
 • Het innen van declaraties;
 • Marketing- en communicatie activiteiten;

6. Grondslag verwerking persoonsgegevens

We verwerken gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Bijvoorbeeld omdat de verwerking noodzakelijk is om onze diensten te kunnen leveren.

Daarnaast verwerken we gegevens omdat dit moet op grond van een wettelijke plicht. Zo is er wetgeving die ons verplicht om gegevens een bepaalde tijd te bewaren. Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting ons deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

VB Advisory verwerkt de onder 4 genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • Wettelijke verplichting;
 • Uitvoering van de overeenkomst;
 • Verkregen toestemming van de betrokkene ;
 • Gerechtvaardigd belang; zijnde het creëren of onderhouden van relaties en het onderhouden van een adequate administratie;

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt zonder dat u daarvoor expliciete toestemming heeft gegeven.

8. Cookiebeleid

VB Advisory maakt gebruik van functionele cookies teneinde het gebruiksgemak van de website van VB Advisory te optimaliseren. Ook maakt VB Advisory gebruik van analytische cookies om haar website te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van VB Advisory op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt de instellingen van het gebruik van cookies waarvoor uw toestemming vereist is op elk gewenst moment wijzigen, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. VB Advisory maakt geen gebruik van tracking cookies, noch staat VB Advisory derden zoals adverteerders of advertentienetwerken toe via de website van VB Advisory tracking cookies te gebruiken. De voorgaande zin geldt met uitzondering van tracking cookies voor Google Analytics. Het doel hiervan is het profileren van de gebruikers van de website van VB Advisory en om het website gebruik in kaart te brengen.

9. Beveiliging persoonsgegevens

We doen ons uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We doen dit door het treffen van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot de gegevens krijgt, deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat de gegevens verloren gaan. De toegang tot de server van VB Advisory wordt goed beveiligd.

10. Bewaartermijnen persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

11. Rechten als betrokkene

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Daarnaast heb je het recht op beperking van en bezwaar te maken tegen de verwerking. Tot slot willen we je wijzen op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kunt hiervoor te allen tijde ons een verzoek sturen om je rechten uit te oefenen. Je doet dit door een e-mail te sturen naar info@vbadvisory.nl Specificeer in je verzoek zoveel mogelijk op welke persoonsgegevens je verzoek ziet, welk recht je wilt uitoefenen en bewijs dat het ook jouw persoonsgegevens zijn. We proberen binnen vijf werkdagen op je verzoek te reageren.

Als u klachten heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@vbadvisory.nl. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Vragen

Vragen of klachten op het gebied van privacy kun je stellen via info@vbadvisory.nl of contact opnemen met de door VB Advisory aangestelde Privacy Officer door te bellen naar 020 210 13 16.