Terms and Conditions

1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. VB Risk Advisory: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: VB Risk Advisory B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend te Hammarbystraat 80, ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 70448337, handelend onder de naam “VB Advisory”.
 2. Wederpartij: degene met wie VB Risk Advisory overeenkomsten sluit, dan wel aan wie Offertes worden uitgebracht en/of aan diegene gelieerde ondernemingen.
 3. Partijen: VB Risk Advisory en Wederpartij gezamenlijk.
 4. Algemene voorwaarden: het bepaalde in dit document.
 5. Medewerker: iedere natuurlijke persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst met VB Risk Advisory werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van Wederpartij.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen VB Risk Advisory en Wederpartij en de daarop van toepassing verklaarde algemene voorwaarden.
 7. Offerte: een schriftelijk aanbod van VB Risk Advisory tot het aangaan van een overeenkomst.
 8. Schriftelijk: per brief, telefax of e-mail.
 9. Uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst waarbij de Medewerker door VB Risk Advisory in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van VB Risk Advisory ter beschikking wordt gesteld aan Wederpartij om krachtens een door deze met VB Risk Advisory gesloten Overeenkomst arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van Wederpartij.

2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte van VB Risk Advisory aan Wederpartij, en op iedere Overeenkomst tussen VB Risk Advisory en Wederpartij, tenzij door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken. Algemene voorwaarden van Wederpartij worden door VB Risk Advisory niet aanvaard en uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor zover toch voorwaarden van Wederpartij van toepassing zijn, prevaleren deze algemene voorwaarden altijd boven de gehanteerde voorwaarden van Wederpartij.

2.2 De Wederpartij die onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden met VB Risk Advisory een overeenkomst heeft gesloten, wordt geacht ook bij latere overeenkomsten tussen Partijen met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

2.3 De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de Offerte VB Risk Advisory heeft bereikt. Indien in de schriftelijke acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de Offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in de vorige zin bepaalde de Overeenkomst pas tot stand, indien VB Risk Advisory schriftelijk aan Wederpartij bericht heeft met deze afwijkingen van de Offerte in te stemmen.

2.4 Afspraken met en toezeggingen en verklaringen van medewerkers van VB Risk Advisory die afwijken van deze algemene voorwaarden binden VB Risk Advisory uitsluitend wanneer deze door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van VB Risk Advisory schriftelijk namens VB Risk Advisory zijn bevestigd.

2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.

2.6 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.7 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van bepalingen in deze algemene voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.8 VB Risk Advisory is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerking treden. VB Risk Advisory zal de gewijzigde algemene voorwaarden tijdig aan de Wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerking treden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de Wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

2.9 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid bij VB Risk Advisory van de op grond daarvan door VB Risk Advisory te leveren diensten.

2.10 In geval van strijd tussen de onderstaande documenten, geldt de volgende rangorde, waarbij telkens het hoger gerangschikte document prevaleert boven het lager gerangschikte document:

 1. indien van toepassing, bijlagen bij de Overeenkomst, met uitzondering van de Offerte;
 2. indien van toepassing, de Overeenkomst;
 3. indien van toepassing, de Offerte.

3. OFFERTE

3.1 Alle Offertes, ongeacht de wijze waarop deze door VB Risk Advisory zijn gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen door VB Risk Advisory te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken.

3.2 Indien de door Wederpartij ondertekende Offerte door VB Risk Advisory niet retour is ontvangen, wordt de Overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, op het moment dat VB Risk Advisory op verzoek van Wederpartij met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.

3.3 Wordt in een Offerte een aanvaardingstermijn genoemd, dan komt, behoudens hetgeen in het voorgaande lid bepaald, het aanbod in die Offerte te vervallen als het niet binnen deze aanvaardingstermijn integraal en voorbehoudsloos wordt aanvaard.

3.4 Eventuele afbeeldingen, specificaties en gegevens in of bij een Offerte en bij eventueel getoonde zaken zijn slechts ter indicatie en kunnen geen aanleiding zijn voor een vordering tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst.

4. FACTURERING

 4.1 De door VB Risk Advisory aan Wederpartij gezonden facturen zijn onder andere gebaseerd op de ingevulde urenspecificatie waar de Wederpartij mee in heeft gestemd, het belang, de complexiteit en de urgentie van iedere Overeenkomst en op de licentiekosten, tenzij Partijen anders overeenkomen.

4.2 Tenzij Partijen anders overeenkomen, is de Wederpartij verantwoordelijk voor zowel de correcte, tijdige en integrale invulling van de urenspecificatie. Goedkeuring van de urenspecificatie geschied door Wederpartij via (digitale) bekrachtiging van de urenspecificatie. Laat Wederpartij het hiervoor genoemde na, dan kan VB Risk Advisory factureren op basis van de bij haar bekende gegevens.

4.3 Indien de door Wederpartij bij VB Risk Advisory ingeleverde urenspecificatie afwijkt van de bij Wederpartij bekende gegevens daaromtrent, dan zal de bij VB Risk Advisory ingeleverde urenspecificatie prevaleren, tenzij de Wederpartij het tegendeel aantoont.

4.4 Indien de door Medewerker opgegeven uren afwijken van de door Wederpartij vastgestelde urenspecificatie, dan kan VB Risk Advisory factureren op basis van de door Medewerker aangedragen uren en kosten, tenzij Wederpartij aantoont dat de aangedragen urenspecificatie juist is.

4.5 Alle opgegeven of begrote         honoraria, tarieven en licentiekosten zijn exclusief enige toepasselijke omzetbelasting of soortgelijke belastingen. Uitgezonderd reiskosten, worden onkosten aanvullend in rekening gebracht, tenzij hierover met Wederpartij van te voren andere afspraken zijn gemaakt.

4.6 VB Risk Advisory factureert op maandbasis voor de door VB Risk Advisory reeds geleverde diensten en op kwartaalbasis voor de nog te gebruiken licenties.

4.7 Wettelijke wijzigingen die doorwerking hebben in de tarieven, worden aan de Wederpartij doorberekend vanaf het moment van die wijzigingen.

5. BETALINGSVOORWAARDEN

5.1 Betaling dient per omgaande te geschieden, doch uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door VB Risk Advisory op de factuur, hetzij op enige andere wijze kenbaar gemaakte bank- of girorekeningnummer.

Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan VB Risk Advisory werken voor de Wederpartij bevrijdend.

5.2 Na het verstrijken van de in het voorgaande lid bedoelde betalingstermijn is de Wederpartij van rechtswege in verzuim en is zij vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per (gedeelte van een) maand, dan wel de wettelijke handelsrente indien deze hoger is.

5.3 Betaling door Wederpartij dient rechtstreeks aan VB Risk Advisory te geschieden zonder toepassing van korting, verrekening, inhouding, opschorting of hoegenaamd ook.

5.4 De Wederpartij kan een factuur betwist binnen acht dagen na factuurdatum door een gedetailleerde betwisting aan VB Risk Advisory kenbaar te maken. Doet de Wederpartij dat niet binnen genoemde termijn, dan vervalt dat recht. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

5.5 Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige b ijstand daaronder begrepen, die VB Risk Advisory moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de Wederpartij, zijn voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten van VB Risk Advisory, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden vastgesteld op ten minste15% van de door Wederpartij verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 500,00.

6. VERANTWOORDELIJKHEDEN VB RISK ADVISORY

VB Risk Advisory levert de diensten en programmatuur op professionele wijze met redelijke bekwaamheid en zorg. VB Risk Advisory zal leden van haar personeel aan het projectteam toewijzen met voldoende opleiding, training en ervaring om de aan hen toegewezen taken uit te voeren. VB Risk Advisory zal zich redelijk inspannen om ieder tijdschema te halen dat Partijen overeenkomen. De inspanningen die VB Risk Advisory voor de Wederpartij levert in verband met programmatuur en de uitvoering van de diensten zal geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

7. VERANTWOORDELIJKHEDEN WEDERPARTIJ

7.1 Het tijdig leveren van de documentatie en informatie en het tijdig verlenen van toegang tot het personeel van Wederpartij en het verlenen van de medewerking die VB Risk Advisory redelijkerwijs nodig heeft om de diensten te leveren, is de verantwoordelijkheid van de Wederpartij. Vertraging en/of verzuim in de verstrekking en verlening van materialen, informatie of medewerking kan resulteren in een wijziging van een tijdschema en/of, indien VB Risk Advisory dientengevolge extra werk dient te verrichten, het in rekening brengen van extra honoraria.  VB Risk Advisory zal zich daarbij baseren op de informatie en documentatie die door Wederpartij of haar vertegenwoordigers aan VB Risk Advisory wordt verstrekt en VB Risk Advisory is niet verantwoordelijk voor verificatie van de juistheid en volledigheid daarvan.

7.2 Tijdsschema’s zijn altijd indicatief. Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan al dan niet overeengekomen tijdsschema’s.

7.3 Wederpartij mag slechts vertrouwen op het definitieve werkproduct van VB Risk Advisory en niet op tussentijdse concepten, prototypen of mondelinge verklaringen door VB Risk Advisory gedurende de Overeenkomst gemaakt. Wederpartij erkent het adviserende karakter van de krachtens de Overeenkomst geleverde diensten en het ondersteunende karakter van de krachtens Overeenkomst geleverde programmatuur. De beslissing hiernaar te handelen alsmede de daaruit voorvloeiende gevolgen blijven de verantwoordelijkheid van de Wederpartij.

7.4 VB Risk Advisory zal de mate en wijze van databeveiliging uitvoeren als vastgelegd in de Overeenkomst. Het blijft de verantwoordelijkheid van Wederpartij deze mate en wijze te beoordelen op volledigheid en juistheid. VB Risk Advisory is in geen geval aansprakelijk indien de in de Overeenkomst vastgelegde databeveiliging onvolledig blijkt te zijn.

8. PROGRAMMATUUR EN GARANTIE

8.1 VB Risk Advisory is in geen geval verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van geleverde programmatuur. Wederpartij zal na ontvangst deze resultaten zelf controleren en een gebruikersacceptatietest uitvoeren. Hierbij dient Wederpartij na te gaan of het geleverde wat betreft aard, kwantiteit en kwaliteit volledig aan de overeenkomst beantwoordt. VB Risk Advisory staat er niet voor in dat de programmatuur foutloos of zonder onderbrekingen wordt verleend.

8.2 Indien gebreken in de resultaten van de programmatuur een direct gevolg zijn van producten, informatiedragers, procedures of bedieningshandelingen waarvoor VB Risk Advisory uit hoofde van de Overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, zal VB Risk Advisory de dienstverlening herhalen teneinde naar beste vermogen deze onvolkomenheden te herstellen, mits Wederpartij de onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van het werkproduct (“klachttermijn”), schriftelijk en gedetailleerd aan VB Risk Advisory kenbaar maakt. Slechts indien gebreken in de programmatuur aan VB Risk Advisory toerekenbaar zijn, wordt herstel kosteloos uitgevoerd.

8.3 Indien gebreken niet zijn toe te rekenen aan VB Risk Advisory en/of de gebreken het gevolg zijn van fouten of onvolkomenheden aan de zijde van Wederpartij, zoals het aanleveren van onjuiste of onvolledige informatie, en/of wanneer de ontdekking buiten de klachttermijn wordt gemeld zal VB Risk Advisory de kosten van een eventuele herhaling volgens de gebruikelijke tarieven in rekening brengen.

8.4 Op de door VB Risk Advisory geleverde zaken is slechts garantie verleend indien en voor zover vermeld op en onder de voorwaarden van de aan Wederpartij ter hand gestelde garantieformulieren.

8.5 Zijn er geen garantieformulieren aan Wederpartij ter hand gesteld, dan is VB Risk Advisory, ten aanzien van zaken die door haar van derden worden betrokken, niet tot enige verderstrekkende garantie gebonden, dan die welke zij van de desbetreffende derde te dien aanzien heeft verkregen.

8.6 Indien herstel van aan VB Risk Advisory toerekenbare gebreken technisch of redelijkerwijs niet mogelijk is, zal VB Risk Advisory de voor de betreffende programmatuur door Wederpartij verschuldigde bedragen crediteren, zonder dat Wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

9.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde diensten, programmatuur, applicaties, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, evenals en de vaardigheden, kennis en methodieken die zijn gebruikt of verkregen in het kader van de verlening van de diensten, berusten uitsluitend bij VB Risk Advisory, diens licentiegevers of diens toeleveranciers.

9.2 Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan Wederpartij toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.

9.3 Het is Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

9.4 De diensten die VB Risk Advisory levert, inclusief het werkproduct dat VB Risk Advisory aan Wederpartij levert, worden enkel verschaft voor het beoogde doel. Tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van VB Risk Advisory mag de Wederpartij deze niet verstrekken aan enige derde partij.

9.5 Wederpartij is verplicht al dan niet vermoedelijke aanspraken van derden op de intellectuele eigendomsrechten van VB Risk Advisory direct aan VB Risk Advisory te melden.

10. VERTROUWELIJKHEID EN DATA PROTECTIE

10.1 Elk van de Partijen zal alle vertrouwelijke informatie die de andere partij aan haar verstrekt (mondeling, schriftelijk of in enige andere vorm) beschermen en daarbij dezelfde maatstaven aanwenden die de ontvanger hanteert bij zijn eigen vergelijkbare vertrouwelijke informatie, maar in geen geval minder dan wat als redelijke maatregelen gelden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10.2 In het geval van dataopslag in virtuele servers zal VB Risk Advisory zorgdragen voor de mate van beveiliging als

overeengekomen tussen beide Partijen. Zonder schriftelijke toestemming is VB Risk Advisory niet gerechtigd op enigerlei wijze gebruik te maken van opgeslagen data in virtuele servers.

10.3 VB Risk Advisory is ter indicatie van haar ervaring gerechtigd tot het vermelden van de naam van de Wederpartij en de in hoofdlijnen verrichte werkzaamheden.

10.4 Indien VB Risk Advisory op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en VB Risk Advisory zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is VB Risk Advisory niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Wederpartij niet gerechtigd tot (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst op grond van niet-nakoming.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 VB Risk Advisory is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, behoudens schade door opzet of bewuste roekeloosheid van de met de leiding van het bedrijf van VB Risk Advisory belaste personen.

11.2 VB Risk Advisory is nimmer aansprakelijk voor directe, dan wel indirecte (gevolg)schade, van welke aard dan ook, ontstaan bij een Medewerker of aan een zaak of medewerker van de Wederpartij, welke schade voortvloeit uit:

– een handelen of nalaten van de Medewerker of een derde;

– de inlening van de Medewerker bij Wederpartij, ook indien de Medewerker niet voldoet aan de vereisten die Wederpartij aan hem stelt;

– de opzegging van de arbeidsovereenkomst door Medewerker, waardoor de opdracht niet afgemaakt kan worden;

11.3 Als en voor zover VB Risk Advisory aansprakelijk is, dan is de hoogte van de door VB Risk Advisory verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, zulks eventueel vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van VB Risk Advisory, voor zover deze aansprakelijkheid door verzekering wordt gedekt. Indien geen verzekering dekking biedt of tot uitkering overgaat, is de hoogte van de verschuldigde schadevergoeding beperkt tot 50% van de factuurwaarde van de Overeenkomst.

11.4 De Wederpartij is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel.

11.5 Wederpartij vrijwaart VB Risk Advisory tegen eventuele vorderingen van de Medewerker of derden voor de door hen geleden schade als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel.

11.6 VB Risk Advisory zal altijd in de gelegenheid worden gesteld bij Wederpartij geleden schade te beperken of te voorkomen.

11.7 VB Risk Advisory is nimmer aansprakelijk voor schade die de Wederpartij lijdt door beveiligingsproblemen tijdens gebruik van, of door een fout in de krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde diensten, programmatuur, applicaties, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan.

11.8 Wederpartij is aan VB Risk Advisory alle door VB Risk Advisory daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, indien VB Risk Advisory en Wederpartij met betrekking tot een overeenkomst een gerechtelijke procedure hebben gevoerd en Wederpartij in dat kader volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld.

11.9 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, en onverminderd klachttermijnen, is de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens VB Risk Advisory en eventueel door VB Risk Advisory ingeschakelde derden, één jaar.

11.10 Iedere wettelijke of contractuele garantie en/of aansprakelijkheid jegens c.q. van VB Risk Advisory vervalt indien en zodra:

– Wederpartij zelf of door middel van een derde getracht heeft al dan niet vermeende gebreken ongedaan te maken;

– Wederpartij wijzigingen aan de gebrekkige zaak/programmatuur heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen;

– klachten van Wederpartij geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door of voor rekening van Wederpartij;

– Wederpartij de gebrekkige zaak/programmatuur op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van Wederpartij behoort te komen; en/of

– VB Risk Advisory de vermeende gebreken bij controle niet (meer) kan constateren.

12. OVERMACHT

12.1 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van VB Risk Advisory opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door VB Risk Advisory niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, dan zijn Partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De Wederpartij blijft verplicht de reeds verschuldigde  bedragen die betrekking hebben op de periode voordat de overmacht bij VB Risk Advisory ontstond, aan VB Risk Advisory te voldoen.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan al die omstandigheden en/of situaties waarin de nakoming van de verbintenis voor VB Risk Advisory tijdelijk of permanent onmogelijk of onredelijk bezwarend is, waaronder onder meer maar niet uitsluitend oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van VB Risk Advisory als bij derden, van wie VB Risk Advisory de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van VB Risk Advisory ontstaan.

12.3 VB Risk Advisory is gedurende de overmacht of na beëindiging van de Overeenkomst als bedoeld in lid 1 van dit artikel, niet aansprakelijk voor enigerlei schade bij de Wederpartij ontstaan door de overmacht.

13. DERDEN

13.1 Deze algemene voorwaarden scheppen slechts door Wederpartij afdwingbare rechten en scheppen geen rechten die door een andere partij afdwingbaar zijn. VB Risk Advisory is nimmer aansprakelijk indien een derde partij zich baseert op het werkproduct.

13.2 Indien VB Risk Advisory akkoord gaat met het verschaffen van haar werkproduct aan een derde partij, dan is het de verantwoordelijk  van de Wederpartij dat de derde partij op de hoogte wordt gebracht van het feit dat zij daar geen rechten jegens VB Risk Advisory aan kunnen ontlenen.

13.3 Indien VB Risk Advisory betrekkonen wordt door een derde partij in een gerechtelijke procedure verband houdend met de geleverde diensten aan Wederpartij of anderszins, verband houdend met het werkproduct, dan zal Wederpartij VB Risk Advisory compenseren voor kosten die VB Risk Advisory maakt om haar belangen te behartigen.

14. BEËINDIGING

14.1 Aan elk der Partijen komt de bevoegdheid tot buitengerechtelijke ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.

14.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door Partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. VB Risk Advisory zal gerechtigd zijn om betaald te worden voor de tot de datum van beëindiging geleverde diensten en gemaakte kosten. Deze bepaling blijft onverkort van toepassing na beëindiging van de Overeenkomst.

14.3 Elk der Partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij, al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt uitgesproken of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van een fusie of een overname van de ondernemingen. VB Risk Advisory is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van de Wederpartij, vervalt het recht tot gebruik van aan Wederpartij ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.

14.4 Na beëindiging van de Overeenkomst zal VB Risk Advisory eventuele opgeslagen data in virtuele servers binnen 90 dagen verwijderen tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

15. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Partijen komen overeen dat zij te goeder trouw zullen handelen teneinde eventuele uit de Overeenkomst of de algemene voorwaarden voortvloeiende geschillen op te lossen. Indien een geschil niet door Partijen kan worden beslecht, zal de kwestie aan een bemiddelaar aangewezen door VB Risk Advisory worden voorgelegd, die een niet-bindend advies uitbrengt, alvorens Partijen tot andere maatregelen of rechtsmiddelen overgaan.

15.2 Partijen stemmen ermee in dat de rechtbank te Amsterdam exclusieve bevoegdheid heeft bij de beslechting van eventuele geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Op alle rechtsbetrekkingen tussen VB Risk Advisory en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de in internationale verwijzingsregels neergelegde uitgangspunten. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

16. DE UITZENDING VAN DE MEDEWERKER

 16.1 De Medewerker en VB Risk Advisory gaan een Uitzendovereenkomst aan, op basis waarvan Medewerker zijn werkzaamheden onder feitelijke leiding en toezicht van de Wederpartij uitvoert. Tussen Wederpartij en Medewerker bestaat geen formele arbeidsrelatie.

16.2 Medewerker voert de werkzaamheden uit zoals overeengekomen in de Overeenkomst, behoudens voorafgaande toestemming van VB Risk Advisory.

17. BELONINGSSYSTEEM

VB Risk Advisory is verplicht de beloning (loon en alle overige vergoedingen) van vergelijkbare werknemers, werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst bji Wederpartij te volgen. Wederpartij is verplichjt alle relevante informatie hieromtrent aan VB Risk Advisory aan te leveren, voordat de terbeschikkingstelling aanvangt. Foutieve informatie hieromtrent, wordt bij correctie van de beloning van Medewerker doorberekend aan de Wederpartij. Indien

18. OVERNAME MEDEWERKER

18.1 Indien de Wederpartij met de Medewerker rechtstreeks een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst van opdracht, aanneming van werk of een andere arbeidsverhouding aan wil gaan, dan treden Partijen in overleg over een redelijke vergoeding voor de over te nemen Medewerker.

18.2 Indien Partijen het niet eens worden over de hoogte van de redelijke vergoeding zoals in het vorige lid bedoeld, dan bedraagt de minimaal door Wederpartij aan VB Risk Advisory te betalen vergoeding voor diens gemaakte opleidings- en selectiekosten ten behoeve van de Medewerker 100% van het basisjaarsalaris van de Medewerker in zijn/haar nieuwe functie, tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst.

18.3 De Wederpartij gaat niet rechtstreeks een arbeidsovereenkomst met de Medewerker aan, als de Medewerker de Uitzendovereenkomst met VB Risk Advisory niet rechtsgeldig heeft beëindigd.

19. SELECTIE VAN MEDEWERKEREN

19.1 De Medewerker wordt door VB Risk Advisory geselecteerd, op basis van de door Wederpartij in redelijkheid verstrekte vereisten, relevant voor de uit te oefenen functie.

19.2 De Wederpartij heeft het recht binnen 8 uur na de aanvang van de werkzaamheden van de Medewerker aan VB Risk Advisory kenbaar te maken dat de Medewerker niet voldoet aan de aan hem gestelde vereisten. VB Risk Advisory heeft in dat geval het recht om binnen 7 dagen na het kenbaar maken een vervanger voor de Medewerker te vinden.

19.3 Indien de Medewerker – om wat voor reden dan ook – niet meer in staat is zijn werkzaamheden voor Wederpartij te verrichten, dan heeft VB Risk Advisory het recht een vervanger aan te stellen, waarbij de voorgaande leden van toepassing zijn.

20. VEILIGE WERKPLEK

20.1 De Wederpartij draagt zorg voor een veilige werkplek voor de Medewerker. Hij zal daartoe voldoende inlichtingen verstrekken en alle overige redelijke voorzorgsmaatregelen treffen, opdat Medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden geen schade lijdt.

20.2 De Wederpartij is niet bevoegd, behoudens toestemming van VB Risk Advisory, om de Medewerker onder toezicht en leiding van een derde te plaatsen.

20.3 Indien de Medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijst, is Wederpartij tegenover VB Risk Advisory aansprakelijk voor de geleden schade, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Medewerker.

20.4 De Wedepartij vrijwaart VB Risk Advisory tegen aanspraken tegen VB Risk Advisory voortvloeiend uit de niet nakoming door de Wederpartij van de in lid 1 van dit artikel bedoelde verplichtingen.

21. IDENTIFICATIE EN PERSOONSGEGEVENS

21.1 De Wederpartij draagt er zorg voor correcte identificatie van de Medewerker.

21.2 VB Risk Advisory is niet aansprakelijk indien Wederpartij zijn verplichting uit het voorgaande lid niet nakomt.